#185: MISSING GPS. Habitation: David Yano’s home at Kapkok